- WORK - Chorzów, Katowicka 22
tel. 666 323 324

Regulamin

1. Zleceniodawca oświadcza, że posiada prawo dysponowania sprzętem oddanym do naprawy.

2. Firma WORK wykona usługę serwisową z należytą starannością zgodnie z zasadami sztuki, zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by urządzenie było składowane w sposób wzorowy, a w zakres tych starań wchodzi również dbałość o bezpieczeństwo danych w urządzeniu oraz sposób zapakowania urządzenia do wysyłki.

3. Podstawą przyjęcia sprzętu do naprawy jest podpisanie formularza lub zlecenia, które jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

  •  wskazane w formularzu uszkodzenia mają jedynie charakter informacyjny, dopiero diagnostyka wykonana przez technika określa faktyczny stan urządzenia.
  •  podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec niezapowiedzianej zmianie.

4. Odpowiedzialność za urządzenie spoczywa na Kliencie aż do momentu dotarcia sprzętu do siedziby serwisu.

5. Wszystkie kwoty podawane przez konsultanta są kwotami brutto a dokument potwierdzający wpłatę jest wystawiany w formie faktury lub paragonu.

6. W żadnych okolicznościach firma WORK nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zawartych w pamięci telefonu, w związku z tym o ile to możliwe prosimy o sporządzanie kopii zapasowej danych z przekazywanego urządzenia.

7. Na wykonaną usługę udziela się od jednego miesiąca gwarancji, a na wymienione podzespoły do trzech miesięcy (z zastrzeżeniem punktu 8).

8. Sprzęt noszący ślady działania cieczy traktowany jest jako niestabilny i zostaje naprawiony na wyraźną prośbę klienta.

9. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu Klientowi nienaprawionego sprzętu o innych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego iż ogromna większość elementów jest obecnie montowana w technologii BGA (+ klej ) a co za tym idzie wymiana takich elementów nie zawsze przynosi pozytywny efekt, jest skrajnie ograniczona i skomplikowana.

10. Dla każdego rodzaju urządzenia oddanego do naszego serwisu naliczana jest indywidualna opłata za ekspertyzę, która odejmowana jest od końcowej kwoty za wykonaną usługę

11. W przypadku odstąpienia od naprawy opłata za ekspertyzę nie podlega zwrotowi.

12. Odesłanie sprzętu po naprawie następuje bezzwłocznie po zaksięgowaniu na koncie firmowym kwoty należnej za usługę lub szybciej w przypadku przesłania dokumentu o nim świadczącym.

13. Koszty transportu po wykonanej naprawie pokrywa firma WORK, a przeciwnie jest w przypadku rezygnacji z naprawy przez Klienta.

14. Wszelkie dane osobowe otrzymane od zleceniodawcy będą wykorzystane jedynie w celach rzetelnego wykonania usługi.

15. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną od firmy WORK.